Pozadí hlavičky - vlna Pozadí hlavičky - vlna Brilantní web

Obchodní podmínky společnosti Brilo Team s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Brilo Team s.r.o., IČO: 05522820, se sídlem Vladislavova 250, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 25386 (dále jen „Brilo Team“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Brilo Team a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách Brilo Team www.brilantniweb.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Brilo Team a klientem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Klient odesláním objednávkového formuláře Brilo Team stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Brilo Team. Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Brilo Team: www.brilantniweb.cz/obchodni-podminky/

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zřízení a provoz/údržba webových stránek Brilantniweb.cz (dále jen „produkt“).
 2. Provoz/údržba produktu zahrnuje veškerou údržbu produktu, zejména pak aktualizace systému, doplňků a monitoring běhu. Součástí provozu/údržby produktu je dále provoz serveru (hostingu) a platba CZ domény. Součástí provozu/údržby však není provoz e-mailového serveru (e‑mailové schránky spojené s doménou).
 3. Veškerá práva k webové aplikaci, která je součástí produktu, včetně zdrojového kódu jsou majetkem Brilo Team. Klientovi náleží práva k obsahu (zejm. data, obrázky apod.), který je umístěn na internetové stránky.
 4. Brilo Team k produktu dále nabízí doplňkové služby – tzv. balíčky, které si klient může objednat spolu s produktem, popř. dodatečně samostatně.

3. Uzavření smlouvy

 1. Pro objednání produktu vyplní klient objednávkový formulář. K platnosti objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři a tento odeslat. Brilo Team po obdržení objednávky toto obdržení neprodleně klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře Brilo Team je klientovi zobrazena rekapitulace objednávky a umožněno zkontrolovat a případně opravit jím zadané údaje do objednávkového formuláře.
 3. Odesláním objednávky se klient zavazuje k odebrání zvoleného produktu a k uhrazení příslušné částky.
 4. Smluvní vztah mezi Brilo Team a klientem vzniká přijetím objednávky Brilo Team. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran.
 5. Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. Cena a platební podmínky

 1. Cena produktu je stanovena vždy u konkrétního produktu dle aktuální nabídky uvedené na internetových stránkách Brilo Team a je platná k okamžiku odeslání objednávkového formuláře klientem Brilo Team. Cena za produkt se dělí na cenu za zřízení produktu (instalační poplatek) a na cenu za provoz/údržbu produktu (provozní poplatek).
 2. Cena za zřízení produktu se hradí jednorázově. Cena za provoz/údržbu produktu se hradí předem na 12 měsíců.
 3. Cenu za objednaný produkt a případné další doplňkové služby klient uhradí na základě vystavené faktury, která bude klientovi zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta, a to bezhotovostně na bankovní účet Brilo Team a ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Brilo Team uvedený ve faktuře.
 4. Klient bere na vědomí, že jednorázová platba za produkt a za doplňkové služby nejsou vratné, rozhodne-li se klient předčasně ukončit poskytování služeb.
 5. Předčasným ukončením poskytování služeb nevzniká klientovi nárok na vrácení předem provedených úhrad za tyto služby, zejména za provoz/údržbu produktu, a to ani v jejich poměrné části.
 6. V případě prodlení klienta s úhradou ceny za produkt či doplňkové služby je Brilo Team oprávněn po klientovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí produktu

 1. K předání a převzetí produktu dojde jeho spuštěním (zobrazením) na internetovém serveru po zaplacení ceny produktu na základě vystavené faktury. Brilo Team vyrozumí klienta o zřízení a spuštění produktu na elektronickou adresu klienta.
 2. Klient je povinen předání a převzetí produktu potvrdit na elektronickou adresu Brilo Team do 3 dnů od obdržení e-mailu od Brilo Team dle předchozího ustanovení.

6. Další smluvní ujednání

 1. Produkt je možné provozovat výhradně na serveru Brilo Team, přičemž jej nelze přenášet, zhotovovat jeho kopie či jeho jednotlivých částí nebo provozovat či hostovat u jiného poskytovatele.
 2. Klient je povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do produktu či jeho editace, včetně zásahu prostřednictvím třetích osob (zejm. jiným programátorem, grafikem apod.), jakož i jakýchkoliv zásahů do autorských práv či práv duševního vlastnictví Brilo Team a dále jakýchkoliv zásahů či editací zdrojových kódů Brilo Team. Klient je rovněž povinen se zdržet jakéhokoli neoprávněného nakládání s produktem nebo jeho jakékoliv součásti.
 3. Klient není oprávněn instalovat neschválené pluginy a doplňky třetích stran. V případě porušení tohoto zákazu odpovídá klient za vzniklou škodu a Brilo Team nenese odpovědnost za řádnou funkčnost produktu.
 4. V případě porušení povinností uvedených v ustanoveních 6.1 až 6.3 je klient povinen zaplatit Brilo Team smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Nárok na náhradu škody Brilo Team je zachován v plné výši.
 5. V případě, že má klient registrovanou vlastní doménu, zavazuje se ji převést do technické správy registrátora Brilo Team nebo nastavit na doméně DNS záznamy dle zadání Brilo Team. To je podmínkou spuštění produktu. V případě vlastního nastavení domény Brilo Team nikterak neodpovídá za technické nastavení domény či její funkčnost.
 6. Klientovi náleží práva k obsahu produktu (zejm. data, obrázky apod.). Klient není oprávněn za trvání a po ukončení smluvního vztahu jakkoli zasahovat do práv k produktu, která jsou majetkem Brilo Team, včetně přenesení (zkopírování) produktu mimo servery Brilo Team.
 7. V případě prodlení klienta se zaplacením jakékoli části ceny produktu či doplňkových služeb je Brilo Team oprávněn omezit či pozastavit poskytování služeb.
 8. V případě, že klient řádně a včas neuhradí cenu za provoz/údržbu produktu, je Brilo Team oprávněn ukončit poskytování služeb a klientovi předat exportovaná data.
 9. V případě dotazů či nejasností se klient může obrátit na Brilo Team na elektronickou adresu: podpora@brilo.cz. Klient bere na vědomí, že v každém jednotlivém případě je bezplatně poskytováno maximálně 15 min. podpory s tím, že úkony a úpravy přesahující tento rámec mohou být zpoplatněny, o čemž bude klient vždy předem informován.

7. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. Brilo Team nenese odpovědnost za zhoršení dostupnosti či za nedostupnost produktu a dalších doplňkových služeb způsobených zejména nefunkčností počítačové sítě internet nebo jiných veřejných datových sítí, nefunkčností datové sítě klienta, nefunkčností software či hardware, zásahem třetí osoby či zásahem vyšší moci.
 3. Brilo Team nenese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou škodu nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou klientovi či třetí osobě užíváním produktu nebo v souvislosti s užíváním produktu. Brilo Team nenese zejména odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou škodu nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou nevhodným užíváním produktu, zejména je-li užíváno v rozporu s těmito obchodními podmínkami či právními předpisy, je-li škoda či nemajetková újma způsobena klientem nebo třetí osobou, náhodou či zásahem vyšší moci. Skutečnost, že byl Brilo Team jakkoli upozorněn na možnost vzniku škody či nemajetkové újmy, nemá vliv na jeho odpovědnost.
 4. Brilo Team nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí nepravdivých nebo nesprávných informací klientem.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u Brilo Team na elektronické adrese Brilo Team nebo písemně na adrese jeho sídla.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Brilo Team zpracovává osobní údaje klientů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, a za účelem jejich ochrany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.
 2. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů ze strany Brilo Team, jakož i rozsah práv klientů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů jsou upraveny v Zásadách zpracování osobních údajů Brilo Team, se kterými je klient povinen seznámit se před uzavřením smlouvy.
 3. Klient odesláním objednávkového formuláře Brilo Team stvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů Brilo Team a že bere výslovně na vědomí, že tyto zásady zpracování osobních údajů jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a Brilo Team. Zásady zpracování osobních údajů Brilo Team jsou k dispozici na internetových stránkách Brilo Team: www.brilo.team/gdpr.
 4. Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů ze strany Brilo Team pro plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a její následnou evidenci. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Brilo Team také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi na jeho elektronickou adresu. Klient má právo kdykoliv Brilo Team sdělit, že s tímto zasíláním nadále nesouhlasí.
 5. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Brilo Team o změně ve svých osobních údajích.

9. Soubory Cookie a Google Analytics

 1. Brilo Team v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek Brilo Team.
 2. Klient souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač s tím, že Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.
 3. Klient bere na vědomí, že Brilo Team v rámci své činnosti využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.
 4. Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito obchodními podmínkami je pro případné spory rovněž dána pravomoc českých soudů. Bude-li jakýkoli spor mezi Brilo Team a klientem rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně jen soud dle sídla Brilo Team.
 2. Klient souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách Brilo Team a s doručováním na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři, popř. na jinou elektronickou adresu, kterou Brilo Team poskytne.
 3. Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Pro smluvní vztah mezi Brilo Team a klientem jsou závazné obchodní podmínky ve znění zveřejněném na internetových stránkách Brilo Team www.brilantniweb.cz/obchodni-podminky vden uzavření příslušné smlouvy.
 5. Znění těchto obchodních podmínek může Brilo Team měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách Brilo Team www.brilantniweb.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti dosavadního znění obchodních podmínek.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 7. Kontaktní údaje Brilo Team jsou tyto: Brilo Team s.r.o., Vladislavova 250 (TCP) 39701 Písek, telefon: +420 735 753 000, e-mail: team@brilo.cz, podpora: podpora@brilo.cz
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.6.2020.